Veiklos sritys

Kvalifikacijos tobulinimas

1. Suaugusiųjų kvalifikacijos tobulinimas (kursai, seminarai, konferencijos, paskaitos, mini mokymai ir kt.).
2. Mokytojų kvalifikacijos tobulinimo ir saviugdos poreikių tyrimas.
3. Gerosios pedagoginės darbo patirties sklaidos organizavimas.
4. Veikla su mokytojais konsultantais, kaučeriais, moderatoriais ir kt.
5. Rajono metodinių būrelių veiklos koordinavimas.
6. Metodinės, konsultacinės pagalbos teikimas ugdymo įstaigoms.
7. Projektinės veiklos vykdymas naudojantis šalies, užsienio bei ES struktūrinių fondų lėšomis.
8. Stažuočių Švietimo centre organizavimas.

Pedagoginė psichologinė tarnyba

1. Mokinių individualiųjų polinkių, gebėjimų, raidos ypatumų, pedagoginių ir/ar psichologinių problemų tyrimas ir vertinimas.
2. Specialiųjų ugdymosi poreikių ir/ar psichologinių problemų turinčių asmenų, jų tėvų (globėjų, rūpintojų), mokytojų, specialistų konsultavimas.
3. Rekomendacijų dėl specialiojo ugdymo teikimo ugdytiniams rašymas.
4. Švietėjiškos veiklos specialiojo ugdymo srityje organizavimas ir vykdymas.
5. Dalyvavimas įvairioje projektinėje veikloje.

Neformalusis suaugusiųjų švietimo koordinavimas

1. Bendrųjų kompetencijų programų rengimas ir įgyvendinimas;
2. Neformaliojo švietimo programų vyresnio amžiaus žmonėms rengimas ir įgyvendinimas;
3. Mokymosi visą gyvenimą skatinimas.

Teismo keliu įpareigotų tėvų (globėjų, rūpintojų) mokymai

Bendravimo su vaikais tobulinimo kursų organizavimas.

Trečiojo amžiaus universiteto veikla

1. Asmeninių bendrųjų kompetencijų tobulinimas, dalyvaujant fakultetų veiklose;
2. Bendradarbiavimo ir savanorystės skatinimas.

 

Apklausa

Kokių žinių labiausiai norėtumėte įgyti kvalifikacijos tobulinimo renginiuose?